Past Chairman(person)

Sr.No. NAME YEAR
1. CA. CHHAYA KOTHARI 2016-2017
2. CA. M D PRAJAPATI 2015-2016
3. CA. VIMAL DESAI 2014-2015
4. CA. HITESH PATEL 2013-2014
5. CA. GIRIRAJ B LADDHA 2012-2013
6. CA. JIGNESH VASANI 2011-2012
7. CA. JAY PRAKASH SHETHIYA 2010-2011