Sub Committee Members -2016

Sub-Committee-2016 Members
BRANCH BUILDING & MAINTENANCE CA. HITESH PATEL
CA. CHHAYA KOTHARI
CA. GIRIRAJ LADDHA
CA. HARINDER KUMAR
CA. JIGNESH VASANI
CA. PRAKASH CHORDIA
ETHICAL STANDARDS & DISCIPLINARY COMMITTEE CA. GIRIRAJ LADDHA
CA. JAI PRAKASH SHETHIYA
CA. K C SINGHAL 
EXAMINATION COMMITTEE CA. GAGAN CHATURVEDI
CA. CHHAYA KOTHARI
CA. HARINDER KUMAR
CA. SHYAM PUROHIT
GMCS/ITT/ORIENTATION CA. ASIF ISANI
CA. NISHIT SHAH
CA. DEEPIKA GUTGUTIA
CA. SAWAN SANTOKI
INFORMATION TECHNOLOGY CA. SUMIT DOSHI
CA. CHHAYA KOTHARI
CA. NISHIT SHAH 
CA. SAWAN SANTOKI
MEMBER IN INDUSTRY CA. RAHUL LATH
CA. VISHAL PATEL
CA. SHAILSINGH SOLANKI
CA. SHINOJ MATHEW
NEWS LETTER COMMITTEE CA. CHHAYA KOTHARI
CA. GAGAN CHATURVEDI
CA. HARINDER KUMAR
CA. SHAILSINGH SOLANKI
CA.  ANIL PRAJAPATI
PROGRAM, RRC & CPE CA. M D PRAJAPATI
CA. CHHAYA KOTHARI
CA. NISHIT SHAH
CA. PRAKASH CHORDIA
SPORTS & MEMBERS EVENTS  CA. SHINOJ MATHEW
CA. NISHIT SHAH
CA. DEEPIKA GUTGUTIA
CA. PRITESH PARIKH
STUDENT ACTIVITIES CA. SHINOJ MATHEW
CA. NISHIT SHAH
CA. DEEPIKA GUTGUTIA
CA. KIRAN SHAH
DIRECT TAXATION COMMITTEE CA. H P SHAH
CA. G B LADDHA
CA. JIGNESH VASANI
INDIRECT TAXATION COMMITTEE CA. JAI PRAKASH SHETHIYA
CA. HITESH PATEL
CA. GAGAN CHATURVEDI
CA. K C SINGHAL
WOMEN EMPOWERMENT COMMITTEE CA. CHHAYA KOTHARI
CA. MAMTA GUPTA
CA. SUDHA PRAJAPATI
CA. DEEPIKA GUTGUTIA